Chính sách bảo mật

1.1 Last Updated

A table with six chairs

2. Introduction

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn mà bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập trên trang www.aritco.com.

3. Controller

Aritco Lift AB (“chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) điều hành trang web www.aritco.com và www.liftguide.aritco.com (“Dịch vụ”).

3.1. Service

Dịch vụ là trang web www.aritco.com do Aritco Lift AB điều hành.

3.2. Data Controller

Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc hợp tác hoặc có điểm chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức xử lý hoặc sẽ xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Đối với mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát Dữ liệu cho Dữ liệu Cá nhân của bạn.

3.3. Data Processors (or Service Providers)

Người xử lý Dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Người kiểm soát Dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các Nhà cung cấp Dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

The Aritco HomeLift is the perfect elevator for every home

4. Consumer Rights

Quyền Bảo vệ Dữ liệu của bạn theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR).

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Aritco Lift AB nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, sửa đổi, xóa, hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình.

Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ liệu Cá nhân nào, chúng tôi nắm giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện các thao tác này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Quyền sửa sai. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc chưa đầy đủ.
Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
Quyền có thể chuyển giao dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, máy đọc được và được sử dụng phổ biến. ? làm thế nào?
Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào khi Aritco Lift AB dựa vào sự đồng ý này để xử lý thông tin cá nhân của bạn. ? làm thế nào?

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Aritco Lift call button

5. Overview

5.1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

5.1.1. Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được nhận dạng từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

5.1.2. Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra do sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

5.1.3. Cookie

Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

5.1.4. Chủ thể Dữ liệu (hoặc Người dùng)

Chủ thể Dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

5.1.5. Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn.

5.2. CÁC LOẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

5.2.1. Dữ liệu Cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ Email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Bang, Tỉnh, mã ZIP/mã Bưu điện, Thành phố
 • Địa chỉ IP
 • Thiết kế của thang máy

5.2.2. Dữ liệu Sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và được sử dụng (“Dữ liệu Sử dụng”). Dữ liệu Sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

5.2.3. Dữ liệu Vị trí

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy (“Dữ liệu Vị trí”). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng của Dịch vụ, nhằm cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, thông qua cài đặt thiết bị hoặc trình duyệt của bạn.

Thang máy gia đình Aritco trong phòng khách

6. Processing of Data

Aritco Lift AB sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
 • Để kết nối bạn với các đối tác của chúng tôi
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn cách làm như vậy
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình
 • Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm mà bạn đã mua hoặc yêu cầu trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó
 • To provide you with a fee quote

7. Storage period

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được Aritco lưu trữ miễn là nó cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ tối đa 1 năm trong hệ thống nội bộ của chúng tôi. Dữ liệu có thể được thực hiện di động và chuyển cho bên thứ ba, để cung cấp cho bạn, ví dụ như báo giá phí.

CN

ARITCO TRUNG QUỐC, THƯỢNG HẢI

Aritco Homelift (Shanghai) Co., Ltd.

B310-2, Wending Living Style Plaza,
No. 258 Wending Road
Xuhui District, Shanghai P.R.
China

Phone: +86 400 6233 121
Email: info.china@aritco.com

CN

ARITCO TRUNG QUỐC, SƠN ĐÔNG

504, No.32 Building, Tian’an Cyber Park
No.88 Chunyang Rd. Qingdao
China

Phone: +86 532 66736895
Email: info.china@aritco.com

DE

ARITCO ĐỨC

Aritco Deutschland GmbH
Widenmayerstrasse 31
DE – 80538 München
Germany

Phone: +49 7123 9597272
Email: info.germany@aritco.com

ES

Aritco Tây Ban Nha

Avenida de la Constitución 24, nave 10
288 21, Coslada
Madrid
Spain

Phone: (+34) 918 622 552
Email: info.spain@aritco.com

SE

ARITCO THỤY ĐIỂN

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14
175 43 Järfälla
Sweden

Phone: +46 8 120 401 00
Email: info@aritco.com

SEA

ARITCO NAM Á

35/5-7 Comet office building,
Krung Thonburi road, Khlong Ton Sai
Khlong San, Bangkok 10600
Thailand

Phone: +662 166 9944
Email: info.sea@aritco.com

UAE

Aritco UCác Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Aritco Lift AB c/o Business Sweden,
Concord Tower, 26th floor,
Office 2607, Media City
Dubai, UAE

Phone: (+971) 58 285 0719
Email: info.uae@aritco.com

UK

Aritco Vương quốc Anh

United Kingdom

Phone: +44 1604 808809
E-mail: info.uk@aritco.com