EDB4B870-01B7-44E5-AA27-890D345145CE Created with sketchtool.

Aritco HomeLift Compact

ลิฟต์ที่ประหยัดพื้นที่มากที่สุดของเราเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในบ้านที่ก่อนหน้านี้ถือว่าเล็กเกินไปสําหรับลิฟต์

สํารวจ Aritco HomeLift Compact

ลิฟต์ที่ประหยัดพื้นที่มากที่สุดของเราเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในบ้านที่ก่อนหน้านี้ถือว่าเล็กเกินไปสําหรับลิฟต์ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ และการเชื่อมต่อ ลิฟต์บ้านจึงมีข้อดีคือมีขนาดเล็กรวมกับความสามารถในการคิดเรื่องใหญ่ ลิฟต์ได้รับการออกแบบตามปรัชญาการออกแบบของสแกนดิเนเวียเช่นเดียวกับไฟของเราทั้งหมด ด้วยขนาดและการออกแบบที่ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อความสะดวกสบายพื้นที่และการออกแบบ

คุณลักษณะเด่น

  • มีขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่มาก ทําให้สามารถติดตั้งลิฟต์ได้ในบ้านเกือบทุกหลัง แม้จะมีพื้นที่จํากัด
  • คุณสามารถเลือกสีได้กว่า 200 สี กระจก 2 แบบ 8 ชั้น และ Design Wall 8 แบบ
  • พร้อมติดตั้งระบบ SmartSafety ของเรา ซึ่งมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอย่างครบครัน พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้าน รวมถึงช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
  • รับประกันสินค้า 5 ปี รับประกัน 10 ปีสําหรับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน
  • 95% ของส่วนประกอบทั้งหมดในลิฟต์สามารถนําไปรีไซเคิลได้

Aritco HomeLift Compact มีขนาดเล็กแต่มีขนาดใหญ่

ในหมู่พวกเขาเป็นตัวเลือกของแปดชิ้นที่แตกต่างกันของศิลปะ

ชม ARITCO HOMELIFT COMPACT เสมือนจริง

เรายินดีต้อนรับคุณสู่พื้นที่การประชุมใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ 3D/VR คุณภาพสูง ที่ซึ่งเราได้จัดเตรียมลิฟต์ Aritco ไว้ในสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ คุณสามารถเดินเล่น โต้ตอบกับลิฟต์ และฟังการนําเสนอจาก Aritco อ่านเพิ่มเติมและป้อนด้านล่าง

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด

รุ่่น
1
2
3
ขนาดพื้้นที่่ขนส่่ง
580 x 805 มม.
880 x 805 มม.
1080 x 805 มม.
ขนาดภายนอก
840 x 880 มม.
1140 x 880 มม.
1340 x 930 มม.
ขนาดบรรทุุก
250 กก. / 2 คน
250 กก. / 2 คน
250 กก. / 2 คน

สีีของลิิฟต์์

มีีสามสีีมาตรฐาน ได้้แก่่ Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) และ Anthracite Grey (RAL7016) สามารถทำำสีีด้้วยสีีRAL ใดก็็ได้้จากแผนภูมิิู คลาสสิิก RAL K7 (ยกเว้้นสีีมุุกและสีี
เรืืองแสง

กระจก

มาตรฐาน กระจก

ทางเลืือก กระจกตััดแสง

Floor Material

Dark Grey, Vinyl

Light Grey, Vinyl

Oiled Oak, Vinyl

European Oak, Vinyl

Aged Oak, Vinyl

Bolon Flow Stream

Bolon Sisal Plain Sand

Bolon Graphic

วััตถุุประสงค์์การใช้้งาน

ลิิฟต์์บ้้านสำำ หรัับขนส่่งบุุคคลในอาคาร
สำำ หรัับสภาพแวดล้้อมการติิดตั้้ �งในอาคาร

การปฏิิบััติิตามกฎข้้อบัังคัับด้้านเทคนิิค

มาตรฐานเครื่่�องจัักรยุุโรป 2006/42/EC
มาตรฐานยุุโรป EN 81-41

ระบบขัับเคลื่่�อน

ระบบสกรููและนััทที่่�ได้้รัับการจดสิิทธิิบััตรเรีียบร้้อยแล้้ว

อััตราความเร็็ว

สููงสุุด 0.15 ม./วิินาท

ระบบช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน

ใช้้พลัังงานจากแบตเตอร

ความสููงในการเคลื่่�อนท

1 600 – 15 000 มม.

ความสููงด้้านบนสุุด

เสมอ 2248 มม.

จำำ นวนชั้้ �นที่่�รองรัับ

2 ถึึง 6 ชั้้ �น

การติิดตั้้

�ง ติิดตั้้ �งแบบลดระดัับพื้้ �น 50 มม.
ติิดตั้้ �งบนพื้้ �นโดยตรงพร้้อมทางลาดความสููง 50 มม.

การควบคุมุ

กดค้้างเพื่่�อใช้้งาน (กดค้้างไว้้)
ควบคุมุ แบบ One Touch กดครั้้ �งเดีียว สำำ หรัับการติิดตั้้ �งนอกโซนยุุโร

แหล่่งจ่่ายไฟ

230 V 1-เฟส

การรัับประกััน

Aritco HomeLift Compact มาพร้้อมการรัับประกััน 5 ปีี
ชุุดสกรููและนััท รัับประกัันนาน 10 ป

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและโบรชัวร์

เทคโนโลยีล่าสุด ความปลอดภัย และความยั่งยืนจากโลกแห่งลิฟต์ของ Aritco

รับใบเสนอราคาฟรี

ตรงไปที่แบบฟอร์มของเราและป้อนข้อมูลของคุณ - ฟรี 100% และไม่ผูกพัน!

CN

ARITCO จีน เซี่ยงไฮ้

02-b A102-b Wending Living Style Plaza
No.258 Wending Road
Xuhui District, Shanghai
China

Phone: +86 400 6233 121
Email: info.china@aritco.com

CN

ARITCO จีน ชิงเต่า

504, No.32 Building, Tian’an Cyber Park
No.88 Chunyang Rd. Qingdao
China

Phone: +86 532 66736895
Email: info.china@aritco.com

DE

ARITCO ประเทศเยอรมัน

Aritco Deutschland GmbH
Widenmayerstrasse 31
DE – 80538 München
Germany

Phone: +49 7123 9597272
Email: info.germany@aritco.com

ES

ARITCO สเปน

Avenida de la Constitución 24, nave 10
288 21, Coslada
Madrid
Spain

Phone: (+34) 918 622 552
Email: info.spain@aritco.com

SE

ARITCO สวีเดน

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14
175 43 Järfälla
Sweden

Phone: +46 8 120 401 00
Email: info@aritco.com

SEA

ARITCO เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

35/5-7 Comet office building
Krung Thonburi road, Khlong Ton Sai
Khlong San, Bangkok 10600
Thailand

Phone: +662 116 9944
Email: info.sea@aritco.com

UAE

Aritco สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ARITCO LIFT AB C/O BUSINESS SWEDEN,
CONCORD TOWER, 26TH FLOOR,
OFFICE 2607, MEDIA CITY
DUBAI, UAE

PHONE: (+971) 58 285 0719
EMAIL: INFO.UAE@ARITCO.COM

UK

Aritco สหราชอาณาจักร

Prince’s Cottage
8 Cheyne Walk,
Northampton, NN1 5PT
United Kingdom

Phone: +44 1604 808809
E-mail: info.uk@aritco.com